Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

1.1           De Wonderzolder: Vennootschap Onder Firma (VOF), De Wonderzolder, statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72548568;
1.2           Klant: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met De Wonderzolder;
1.3           Website: hiermee wordt bedoeld de website te vinden op url www.makedo.shop;
1.4           Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant een aanschaf doet via een door De Wonderzolder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij De Wonderzolder en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.5           Bedenktijd: Een termijn waarbinnen de Klant de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren;
1.6           Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Klant om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan De Wonderzolder en het aankoopbedrag terug te krijgen;
1.7           Duurzame Gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of De Wonderzolder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is   afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8       Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.9           Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 Algemene bepalingen 2.1           De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat De Wonderzolder deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

 

2.2           Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op alle Overeenkomsten op afstand tussen De Wonderzolder en de Klant die strekken tot de verkoop van producten.
2.3           Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Wonderzolder voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij De Wonderzolder zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.4           Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.5           De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met De Wonderzolder.
2.6           Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.7           In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email documenten
2.8           De inhoud van de website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van De Wonderzolder op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Wonderzolder kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. De Wonderzolder is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 

3.1           Bij de op de website van De Wonderzolder aangeboden producten worden productspecificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden duidelijk vermeld op de website.
3.2           De op de website van De Wonderzolder aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.
3.3           Indien de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat De Wonderzolder op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
3.4           De Wonderzolder verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

 

 

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

 

4.1           Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door De Wonderzolder uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en De Wonderzolder akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4.2           Een overeenkomst komt ook tot stand indien De Wonderzolder aanvangt met de levering van producten aan de Klant.
4.3           Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Wonderzolder onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigd is, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
4.4           Het staat De Wonderzolder altijd vrij om, zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al betaling heeft verricht aan De Wonderzolder zal De Wonderzolder dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de Klant.

 

 

 

Artikel 5 Levering

 

5.1           De Klant kan de bestelde producten laten verzenden naar een door hem te bepalen adres.
5.2           De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de Klant.
5.3           Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen De Wonderzolder en de Klant worden de door Klant bestelde producten in beginsel uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen geleverd door De Wonderzolder. Eventuele langere levertijden worden vermeld bij het artikel.
5.4           Indien De Wonderzolder niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.3 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien De Wonderzolder niet in staat is om het door Klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

 

 

 

Artikel 6 Retournering van producten

 

6.1           De Klant heeft na ontvangst van de bestelde producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn Herroepingsrecht, om het bestelde product zonder opgaaf van redenen aan De Wonderzolder retour te zenden.
6.2           Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De Wonderzolder retourneren, conform de door De Wonderzolder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3           De Wonderzolder zal na ontvangst van het product de factuurwaarde van het product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Klant.
6.4           Indien Klant zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico en de kosten van de verzending voor rekening van de Klant.
6.5           De Klant dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.
6.6           Indien de Klant een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan De Wonderzolder terugstuurt is De Wonderzolder gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.
6.7           De Klant kan zijn Herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de Klant is vervaardigd, bederfelijk is, audio- en video-  opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken en tevens alle overige uitzondering als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

 

Artikel 7 Garantie

 

7.1           De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele   gebrekkige producten dient de Klant direct na ontdekking aan De Wonderzolderte melden en uiterlijk binnen een termijn van drie (3) dagen.
7.2           Indien de klachten gegrond worden verklaard door De Wonderzolder wordt de Klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.
7.3           Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van één (1) maand. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door De Wonderzolder, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de Klant.
7.4           Aan de Klant geleverde producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, die verwerkt worden door de Klant of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen, vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel.
7.5           Tevens heeft de Klant geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de Klant.

 

 

 

Artikel 8 Prijs & betaling

 

8.1           Op de website van De Wonderzolder vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
8.2           Na het tot stand komen van de overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop De Wonderzolder geen invloed heeft zoals BTW-tarieven.
8.3           Betaling kan geschieden op de volgende wijzen:
– tijdens het tot stand komen van een overeenkomst door middel van elektronische betalingen (IDeal), of;
– door middel van voorafgaande overschrijving.
8.4           Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan De Wonderzolder gemeld te worden, waarnaDe Wonderzolder het bedrag zal corrigeren.
8.5           Onjuistheden in de facturatie ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

 

 

 

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom

 

9.1           De door De Wonderzolder geleverde producten blijven eigendom van De Wonderzolder tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met De Wonderzolder gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
9.2           In geval De Wonderzolder een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van De Wonderzolder vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
9.3           De inhoud van De Wonderzolder website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten,   afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van De Wonderzolder en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is     gebruikers van de Website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van De Wonderzolder.
9.4           Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen zijn en blijven het exclusieve eigendom  van De Wonderzolder. In zowel overeenkomsten tussen adverteerder en De Wonderzolder alsmede in deze gebruiksvoorwaarden kan geen bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze waarop dit niet het geval is.

 

 

 

Artikel 10 Overmacht

 

10.1       De Wonderzolder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2       De Wonderzolder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als De Wonderzolder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 

11.1        Indien De Wonderzolder aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid van De Wonderzolder beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.2       De Wonderzolder is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Wonderzolder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan De Wonderzolder toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

11.3       De Wonderzolder sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door De Wonderzoldergeleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van De Wonderzolder, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
11.4       De Wonderzolder is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade door gemiste besparingen.

 

 

 

Artikel 12 Klachten

 

12.1        Eventuele Klanten die klachten hebben over door De Wonderzolder geleverde producten en/of   diensten dienen deze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn;    gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij De Wonderzolder in te dienen.
12.2        Nadat een klacht door een Klant bij De Wonderzolder is ingediend probeert De Wonderzolder binnen veertien (14) dagen te reageren. Mocht De Wonderzolder niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal De Wonderzolder een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.
12.3        De Klant en De Wonderzolderzullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 

13.1        Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Wonderzolder partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

 

De Wonderzolder 
Faradaystraat 17-15 
8013 PH Zwolle 
KvK 72548568
BTW NL859148956.B01